Letní prázdninový provoz

Sekretariát školy

PO - PÁ 8:00 - 13:00 hod.
  7:00 - 15:00 hod. telefonní číslo 725548210

 

Mateřská škola

Červenec 7:00 - 16:00 hod.
Srpen prázdniny

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na SŠ pro školní rok 2024/25

Registrační číslo Rozhodnutí Kritéria hodnocení Přijímací zkoušky
Celkem body ŠZ_2
414344 Přijat na základě přijímací zkoušky 75,00 75,00
514306 Přijat na základě přijímací zkoušky 84,00 84,00
532401 Přijat na základě přijímací zkoušky 65,00 65,00
532763 Přijat na základě přijímací zkoušky 78,00 78,00

 

Datum zveřejnění: 21. 6. 2024

Pozvánka na letní slavnost 2024

Vážení rodiče,
dovolte, abychom vás co nejsrdečněji pozvali na naši letní slavnost, která se uskuteční dne 21.6. 2024 od 9.00 hod. na zahradě školy. 
V případě nepříznivého počasí bude akce odložena, o této skutečnosti vás budeme informovat.
Rodiče, kteří se slavnosti zúčastní, mohou přijít ráno před zahájením akce i se svým dítětem a po jejím ukončení společně odejít. V průběhu konání slavnosti si také zajistí nad svým dítětem dohled. Případné odhlášení obědů konzultujte s paní Valentovou a třídním učitelem. Prosím, případnou účast na akci potvrďte do pátku 14.6.2024 třídnímu učiteli. 
 
Těšíme se na setkání, Karla Adámková, ředitelka školy
 

1. ročníky ZŠ - informační schůzka

Vážení rodiče,

zveme Vás na informační schůzku pro zákonné zástupce dětí budoucích 1. ročníků základní školy pro školní rok 2024/25, která se koná 27. 6. 2024 od 15:00 hodin. Sraz před budovou školy Macháčkova 45.

Mgr. Lenka Škuderová, vedoucí učitelka ZŠ

Výsledky přijímacího řízení k PŘEDŠKOLNÍMU vzdělávání pro školní rok 2024/25

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace, svým ředitelem rozhodla podle § 34 odst. 10 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Uchazeč/uchazečka pod přiděleným identifikačním číslem

1   není přijat/a
2   je přijat/a
3   je přijat/a
4   je přijat/a
5   je přijat/a
6   je přijat/a
7   je přijat/a
8   je přijat/a
9   je přijat/a
10   je přijat/a
11   není přijat/a
12   je přijat/a
13   není přijat/a

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace.

 

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu prostřednictvím Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy, Plzeň, Macháčkova 45.

Informace
Dle § 71 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je rozhodnutí o přijetí uchazeče považováno za oznámené zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče je zasíláno poštou.

 

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Datum zveřejnění: 31. 5. 2024