Letní prázdninový provoz mateřské školy

Vážení rodiče,

Letní prázdninový provoz naší mateřské školy bude probíhat v termínu 1. 30. 7. 2021, 7:00 – 15::00 hodin. Prázdninový provoz je určen pro děti zaměstnaných rodičů, kteří v té době pracují a nečerpají řádnou dovolenou. Přihláška na dobu prázdninového provozu je k vyzvednutí na jednotlivých kmenových mateřských školách, kam dítě běžně dochází. Řádně vyplněnou přihlášku s přiloženou kopií Evidenčního listu dítěte je nutné doručit do naší školy osobně po telefonické domluvě (pí Jana Kučerová, tel. 777 354 733).  Přihlášku je nutné doručit nejpozději do 31. 5. 2021, rozhodnutí bude vydáno do 4. 6. 2021.

Zákonní zástupci dětí z naší mateřské školy závazně nahlašují zájem o docházku třídní učitelce.

Kapacita MŠ je omezena, děti budou přijímány do naplnění této kapacity.

V termínu 2. – 31. 8. 2021 bude mateřská škola uzavřena.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

GDPR a testování na onemocnění COVID-19

Informace o zpracování osobních údajů při provádění testování na onemocnění COVID-19 najdete zde.

Zápis do 1. ročníku základní školy – výsledky přijímacího řízení

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace, svým ředitelem rozhodla podle § 37, § 46, § 164 odst. 1 písm. a) a § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Uchazeč/uchazečka pod přiděleným identifikačním číslem

1 je přijat/a
2 je přijat/a
4 je přijat/a
5 je přijat/a
6 je přijat/a
7 je přijat/a
8 je přijat/a
9 je přijat/a

k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace.

Uchazeči/uchazečce pod přiděleným identifikačním číslem

10 se povoluje odklad povinné školní docházky
11 se povoluje odklad povinné školní docházky
12 se povoluje odklad povinné školní docházky
13 se povoluje odklad povinné školní docházky
14 se povoluje odklad povinné školní docházky
15 se povoluje odklad povinné školní docházky
16 se povoluje odklad povinné školní docházky
17 se povoluje odklad povinné školní docházky
18 se povoluje odklad povinné školní docházky
19 se povoluje odklad povinné školní docházky
20 se povoluje odklad povinné školní docházky
21 se povoluje odklad povinné školní docházky
22 se povoluje odklad povinné školní docházky

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu prostřednictvím Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy, Plzeň, Macháčkova 45.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Zveřejněno dne: 5. 5. 2021

 

Provoz školy a testování od 3. 5. 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 3. 5. 2021 se testování žáků ZŠ a OŠ nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Nebude-li žák přítomen v den termínu testováno ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. V MŠ se testování nadále neprovádí.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Změna v provozu MŠ od 26. 4. 2021

Vážení rodiče, 

od 26.4.2021 je platná změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující: 
V mateřských školách od 26. 4. 2021  se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Plzeňském a provoz MŠ probíhá standardním způsobem t. j. bez povinného bez testování dětí.
 
Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy