Zápis žáků do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2023/2024

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2023/2024 proběhne v budově školy v Plzni, Macháčkova 45 v termínu:

  • 4. dubna 2023: 14,00 - 15,30 hodin
  • 5. dubna 2023: 11,00 - 13,00 hodin

Naše základní škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti mentálního postižení, tělesného postižení, s PAS (autismus), případně s kombinací postižení.

K zápisu přineste s sebou:

  • rodný list dítěte, průkaz pojištěnce, občanský průkaz zákonného zástupce
  • cizinci doklad o trvalém pobytu
  • doporučení speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny
  • vyplněné formuláře k zápisu (pokud si je vyzvednete předem)

Žádáte-li o odklad školní docházky, je nutné doložit doporučení poradenského zařízení (SPC, PPP) a lékařské doporučení.

V případě dotazů kontaktujte vedení školy:

  • ředitelka školy Mgr. Karla Adámková, tel. 377 931 648
  • vedoucí učitelka ZŠ Mgr. Lenka Škuderová, tel. 778 428 400

 

Do naší školy přijímáme:

a) žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) - mentálním postižením, poruchou autistického spektra, kombinací vad (součástí kombinace vad je mentální postižení). Podmínkou pro zařazení dítěte je písemná žádost jeho zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení

b) děti s uvedeným znevýhodněním, které již měly odklad zahájení povinné školní docházky a navštěvovaly naši MŠ

c) děti s uvedeným znevýhodněním, které k 1. 9. 2022 musí zahájit povinnou školní docházku a navštěvovaly naši MŠ

d) děti s uvedeným znevýhodněním, které již měly odklad zahájení povinné školní docházky

e) děti s uvedeným znevýhodněním, které k 1. 9. 2022 musí zahájit povinnou školní docházku

Děti budou přijímány do naplnění kapacity školy, t. j. do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Pololetní a jarní prázdniny 2023

Vážení rodiče,

V úterý 31. ledna 2023 bude v rámci vyučování žákům základní a střední školy předán výpis z pololetního vysvědčení. Pololetní prázdniny mají žáci v pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny se konají v termínu 13. – 17. února 2023.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Přijímací řízení na střední školu pro školní rok 2023/2024

Aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školu pro školní rok 2022/2023 naleznete zde.

Vánoční prázdniny 2022/2023

Vážení rodiče,

vánoční prázdniny začínají 23. 12. 2022 a končí 2. 1. 2023. Vyučování začne znovu v úterý 3. ledna 2023.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Výsledky doplňujících voleb do Školské rady

Vážení rodiče, žáci,

podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v intencích volebního řádu školské rady schváleného usnesením Rady Plzeňského kraje č. 850/05 ze dne 16. srpna 2005, proběhly dne 21. října 2022 v 7:45 - 9:00 hodin ve vstupních prostorech OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45 doplňující volby do školské rady. Zástupcem rodičů byl zvolen Ing. Karel Sladký.

 

V Plzni dne 24. 10. 2022.