Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Dne 10. a 11. května 2023 od 12:00 do 14:00 hodin proběhne zápis do mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zápis se bude konat v mateřské škole v Plzni, Macháčkova 45.

Rodiče (zákonní zástupci) k zápisu přinesou:

 • svůj občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • průkaz pojištěnce dítěte
 • doklad o trvalém bydlišti
 • doporučení ze speciálně pedagogického centra či pedagogicko-psychologické poradny
 • vyplněné formuláře s potvrzením lékaře

Formuláře k žádosti o přijetí do MŠ si mohou rodiče vytisknout z webových stránek (ke stažení zde), popř. vyzvednout po předchozí domluvě (tel. 777 354 733) v průběhu dubna 2023 v mateřské škole.

 

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Sdělení pro rodiče při výskytu vší

Vážení rodiče,

v dětských školních kolektivech dochází občas k výskytu pedikulózy (vši dětské). V případě výskytu je důležitá spolupráce s rodiči všech dětí. Je nutné, aby rodiče svým dětem důkladně prohlédli vlasy, v případě výskytu vší provedli odstranění parazitů z hlavy a zároveň omluvili dítě ze školy na dobu nezbytně nutnou k vyčištění vlasů.

Jediným možným preventivním opatřením proti šíření vši dětské jsou pravidelné prohlídky vlasů. Prohlídky vlasů musí provádět sami rodiče. Učitelé nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat.

V případě pedikulózy ve škole je nezbytná spolupráce rodičů, a to proto, že diagnostika výskytu i odstranění vší je povinností rodičů, výjimečně dětského lékaře, nikoli pedagogů nebo jiných zaměstnanců školy.

Dovolte tedy, abychom připomněli, jaký je postup při výskytu vší:

Povinnosti rodičů:

 • nahlásit třídnímu učiteli výskyt vší nebo hnid u dítěte
 • zabezpečit ošetření hlavy dítěte - odstranit vši a hnidy
 • omluvit dítě ze školy na dobu nezbytně nutnou
 • poslat dítě do škol až po důsledném odvšivení

Povinnosti školy:

 • informovat rodiče daného žáka
 • informovat rodiče ostatních žáků

Děkujeme, že věnujete těmto informacím pozornost, děkujeme také za pochopení a spolupráci.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Zápis žáků do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2023/2024

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2023/2024 proběhne v budově školy v Plzni, Macháčkova 45 v termínu:

 • 4. dubna 2023: 14,00 - 15,30 hodin
 • 5. dubna 2023: 11,00 - 13,00 hodin

Naše základní škola vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti mentálního postižení, tělesného postižení, s PAS (autismus), případně s kombinací postižení.

K zápisu přineste s sebou:

 • rodný list dítěte, průkaz pojištěnce, občanský průkaz zákonného zástupce
 • cizinci doklad o trvalém pobytu
 • doporučení speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny
 • vyplněné formuláře k zápisu (pokud si je vyzvednete předem)

Žádáte-li o odklad školní docházky, je nutné doložit doporučení poradenského zařízení (SPC, PPP) a lékařské doporučení.

V případě dotazů kontaktujte vedení školy:

 • ředitelka školy Mgr. Karla Adámková, tel. 377 931 648
 • vedoucí učitelka ZŠ Mgr. Lenka Škuderová, tel. 778 428 400

 

Do naší školy přijímáme:

a) žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) - mentálním postižením, poruchou autistického spektra, kombinací vad (součástí kombinace vad je mentální postižení). Podmínkou pro zařazení dítěte je písemná žádost jeho zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení

b) děti s uvedeným znevýhodněním, které již měly odklad zahájení povinné školní docházky

c) děti s uvedeným znevýhodněním, které k 1. 9. 2023 musí zahájit povinnou školní docházku

 

Děti budou přijímány do naplnění kapacity školy, t. j. do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Pololetní a jarní prázdniny 2023

Vážení rodiče,

V úterý 31. ledna 2023 bude v rámci vyučování žákům základní a střední školy předán výpis z pololetního vysvědčení. Pololetní prázdniny mají žáci v pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny se konají v termínu 13. – 17. února 2023.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Přijímací řízení na střední školu pro školní rok 2023/2024

Aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školu pro školní rok 2022/2023 naleznete zde.

Vánoční prázdniny 2022/2023

Vážení rodiče,

vánoční prázdniny začínají 23. 12. 2022 a končí 2. 1. 2023. Vyučování začne znovu v úterý 3. ledna 2023.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Výsledky doplňujících voleb do Školské rady

Vážení rodiče, žáci,

podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v intencích volebního řádu školské rady schváleného usnesením Rady Plzeňského kraje č. 850/05 ze dne 16. srpna 2005, proběhly dne 21. října 2022 v 7:45 - 9:00 hodin ve vstupních prostorech OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45 doplňující volby do školské rady. Zástupcem rodičů byl zvolen Ing. Karel Sladký.

 

V Plzni dne 24. 10. 2022.

Vyhlášení ředitelského volna - 18. 11. 2022

Ředitelka OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45 vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5 Vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, na pátek 18. listopadu 2022 ředitelské volno. Ředitelské volno se týká provozu odborné školy a základní školy. V souvislosti s vyhlášením ředitelského volna nebude dne 18. 11. 2022 v provozu školní výdejna a školní družina.

Důvodem pro vyhlášení ředitelského volna jsou organizační důvody spojené s malováním společných prostor školy.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

v Plzni dne 27. 9. 2022