Aktualizované informace k uzavření školy

Vážení rodiče,

karanténa z nařízení Krajské hygienické stanice (KHS) na naší škole trvá. Pokyny a informace pro návrat dětí do školy budou uveřejňovány a upřesňovány v souladu s pokyny KHS na našich webových stránkách.

Pro tuto chvíli dodržujte, prosím, všechny zásady karantény.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Informace o uzavření školy od 10. 2. 2021

Vážení rodiče, žáci,

z rozhodnutí Krajské hygienické stanice je od 10. 2. 2021 až do odvolání uzavřena naše mateřská, základní i odborná škola. Informace o povinném plnění distanční výuky vám sdělí třídní učitelé, v případě jakékoli změny budete kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.

Informace k ošetřovnému včetně příslušného formuláře žádosti najdete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu - škola vám tiskopis nepotvrzuje, vyplňujete si jej sami a předáváte svému zaměstnavateli.

 Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Pro děti a žáky, kteří se setkali s osobami pozitivně otestovanými na COVID-19, platí následující instrukce Krajské hygienické stanice: 

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám, že se Vaše dítě, na základě epidemiologického šetření (trasování), setkalo v našem školském zařízení s osobou pozitivní na onemocnění COVID-19. Z tohoto důvodu je nutné, aby Váš/e syn/dcera nastoupil/a do domácí karantény do 15. 2. 2021 (poslední rizikový kontakt dne 5. 2. 2021). O této skutečnosti, prosím, informujte ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte. Nástup zpět do školského zařízení bude možný za předpokladu, že dítě nebude vykazovat známky infekčního onemocnění a výsledek vyšetření testu na COVID-19 bude negativní. Na odběr bude Vaše dítě objednáno dne 11. 2. nebo 12. 2. 2021 na odběrové místo FN Plzeň – Bory (bývalý areál Vojenské nemocnice). Datum a hodina odběru Vám bude zaslána prostřednictvím SMS zprávy.

Karanténou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 7 písm. a), se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním COVID-19 nebo pobývala v ohnisku nákazy onemocnění COVID -19 od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.

Pro onemocnění COVID-19 byla stanovena 10 denní karanténa, která zohledňuje dosavadní poznatky o inkubační době onemocnění.

Po tuto 10 denní karanténu, je osoba povinna zdržovat se v místě bydliště,  omezit styk s ostatními osobami a sledovat svůj zdravotní stav tak, že pokud se ve výše uvedeném období projeví klinické příznaky (teplota, kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest svalů, kloubů, ztráta čichu a chuti), je povinna kontaktovat svého praktického lékaře telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem. 

Osoba v karanténně je dále povinna dodržovat pravidla osobní hygieny

 • důkladné a časté mytí rukou teplou vodou mýdlem, případně dezinfekci rukou alkoholovým dezinfekčním prostředkem s min. 70 % podílem alkoholu
 • při kašlání a kýchání si zakrývat ústa jednorázovým kapesníkem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), kapesník pak ihned vyhodit
 • hygienu rukou provádějte často, zejména po kontaktu se sekrety dýchacích cest, před jídlem a po použití toalety
 • aby se zabránilo šíření infekce, nakládejte bezpečně s odpady (odpadkový pytel vždy svázat, nenechávat volně)
 • často větrat
 • izolovat se v rámci domácnosti co nejvíce od ostatních členů rodiny. Po použití společných toalet pokaždé WC řádně dezinfikovat
 • čistěte a dezinfikujte často povrchy, jako jsou noční stolky, postelové rámy a další ložnicový nábytek
 • měňte častěji oblečení, ložní prádlo, ručníky apod., které pak důkladně vyperte s běžným pracím prostředkem na 60 – 90°C, poté důkladně usušte

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022 proběhne v budově školy v Plzni, Macháčkova 45, I. patro v termínu:

 • 6. dubna 2021: 14,00 - 15,00 hodin
 • 7. dubna 2021: 11,00 - 13,30 hodin

Pro urychlení administrativních úkonů si formuláře pro zápis do 1. třídy mohou rodiče vyzvednout během března v budově školy u vedoucí učitelky MŠ Jany Kučerové denně v 8,00-10,00 a 12,30-14,30 hodin, nebo u vedoucí učitelky ZŠ Mgr. Lenky Škuderové (vchod Macháčkova 45) denně v 10,00-11,00 hodin. Formuláře jsou dostupné i n webových stránkách školy v sekci Informace - Dokumenty ke stažení.

K zápisu přineste s sebou:

 • rodný list dítěte, průkaz pojištěnce, občanský průkaz zákonného zástupce
 • cizinci doklad o trvalém pobytu
 • doporučení speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny
 • vyplněné formuláře k zápisu (pokud si je vyzvednete předem)

Žádáte-li o odklad školní docházky, je nutné doložit doporučení poradenského zařízení (SPC, PPP) a lékařské doporučení.

V případě dotazů kontaktujte vedení školy:

 • ředitelka školy Mgr. Karla Adámková, tel. 377 931 648
 • vedoucí učitelka ZŠ Mgr. Lenka Škuderová, tel. 778 428 400

Vzhledem k aktuální epidemické situaci budou zápisy probíhat BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ.

Mimořádné prázdniny

Milí žáci, vážení rodiče,

usnesením vlády ČR č. 1335 ze dne 14. 12. 2020 se na pondělí 21. 12. 2020 a úterý 22. 12. 2020 vyhlašují v ZŠ a SŠ mimořádné prázdniny. Osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol tedy skončí pátkem 18. 12. 2020. Výuka (pokud nebude stanoveno jinak) bude obnovena v pondělí 4. 1. 2021.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Znovuotevření ZŠ a SŠ

Milí žáci, vážení rodiče,

od 18. 11. 2020 je naše základní i střední škola znovu otevřena - v provozu jsou tedy všechny součásti školy.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Uzavření základní a střední školy od 2. 11. 2020 do odvolání

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády je od 2. 11. 2020 až do odvolání uzavřena naše základní i střední škola. Ohledně povinného plnění distanční výuky Vás budou kontaktovat třídní učitelé. 
V případě jakékoli změny budete kontaktováni telefonicky nebo e-mailem.
Potvrzení žádostí o ošetřovné již nebude vydáváno sekretariátem školy, ale dokládáte čestným prohlášením svému zaměstnavateli.

Mateřská škola zůstává zatím v provozu beze změny.


V Plzni dne 30. 10. 2020

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Uzavření střední školy od 13. 10. 2020

Vážení žáci, vážení rodiče,

počínaje dnem 13. 10. 2020 je z rozhodnutí Krajské hygienické stanice až do odvolání uzavřena také naše střední škola. S informacemi o povinné distanční výuce a v případě jakékoli změny vás budou kontaktovat třídní učitelé.

V provozu zůstává zatím beze změny mateřská škola.

 

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy