Výsledky doplňujících voleb do Školské rady

Vážení rodiče, žáci,

podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v intencích volebního řádu školské rady schváleného usnesením Rady Plzeňského kraje č. 850/05 ze dne 16. srpna 2005, proběhly dne 21. října 2022 v 7:45 - 9:00 hodin ve vstupních prostorech OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45 doplňující volby do školské rady. Zástupcem rodičů byl zvolen Ing. Karel Sladký.

 

V Plzni dne 24. 10. 2022.

Vyhlášení ředitelského volna - 18. 11. 2022

Ředitelka OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45 vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5 Vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, na pátek 18. listopadu 2022 ředitelské volno. Ředitelské volno se týká provozu odborné školy a základní školy. V souvislosti s vyhlášením ředitelského volna nebude dne 18. 11. 2022 v provozu školní výdejna a školní družina.

Důvodem pro vyhlášení ředitelského volna jsou organizační důvody spojené s malováním společných prostor školy.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

v Plzni dne 27. 9. 2022

Oznámení o vyhlášení termínu doplňujících voleb do školské rady

Vážení rodiče,

podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v intencích volebního řádu školské rady schváleného usnesením Rady Plzeňského kraje č. 850/05 ze dne 16. 8. 2005, Vám oznamuji, že dne 21. října 2022 v 7:45 - 9:00 hodin se ve vstupních prostorech OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45 budou konat doplňující volby do školské rady.

Pro své kandidáty do školské rady jsou oprávněnými voliči zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti.

Kandidáty na členy školské rady navrhujte do 7. 10. 2022 písemně a odevzdávejte paní Řežábkové, člence přípravného výboru, který byl stanoven v tomto složení:

Barbora Řežábková

Bc. Vladimíra Frouzová

Bc. Hana Pöllnerová

Šárka Kehlová

 

V Plzni dne 20. 9. 2022

 

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Příchody do školy, vstup do budovy

Vážení rodiče,

věnujte, prosím, pozornost následujícímu sdělení:

Žák je povinen včas docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat. Začíná-li výuka v 8:15 hodin, musí být žák ve své třídě a být připraven na výuku v 8:10 hodin tak, aby mohla být zahájena výuka. Je tedy nezbytné dodržovat včasný příchod do školy, a to nejpozději v 8:10 hodin.

 

Dále Vás v souvislosti s prevencí šíření infekčních onemocnění prosím o dodržování těchto protiepidemických opatření:

Při vstupu do budovy si každé dítě/žák vydezinfikuje ruce, dospělé osoby od budovy nevstupují, pouze po předchozí domluvě a v případě závažných důvodů.

Věřím, že současná opatření pochopíte a následující období společně zvládneme v klidu a bez větších problémů.

 

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Oznámení změny - mateřská škola

Od 1. září 2022 dochází ke změně na pozici vedoucí mateřské školy. Po dobu nemoci paní Jany Kučerové je do funkce vedoucí MŠ jmenována paní Andrea Strnadová.

 

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Zahájení školního roku 2022/2023

Vážení rodiče,

zahájení školního roku na naší škole proběhne ve čtvrtek 1. 9. 2022 od 8:00 do 9:00 hodin. Od pátku 2. 9. 2022 bude vyučování dle rozvrhu hodin jednotlivých tříd, provoz školní družiny bude zahájen 2. 9. 2022, 7:00 - 16:00 hodin.

 

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Prázdninový provoz školy

V období letních prázdnin, tj. 1. 7. - 31. 8. 2022 bude v provozu sekretariát školy:

PO 7:00 - 14:00 hodin
ÚT - PÁ 8:00 - 13:00 hodin

Telefonní číslo 725 548 210 bude dostupné každý pracovní den v době od 7:00 do 15:00 hodin.

 

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Zápis do mateřské školy pro rok 2022/23 - výsledky zápisu

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace, svým ředitelem rozhodla podle § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Uchazeč/uchazečka pod přiděleným identifikačním číslem

1

je přijat/a

2

je přijat/a

3

je přijat/a

4

je přijat/a

5

je přijat/a

6

je přijat/a

7

je přijat/a

8

je přijat/a

9

je přijat/a

10

je přijat/a

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu prostřednictvím Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy, Plzeň, Macháčkova 45.

Mgr. Karla Adámková, ředitelka školy

Datum zveřejnění: 25. 5. 2022