Zápisy do MŠ

Informace k aktuálnímu přijímacímu řízení do MŠ pro školní rok 2024/2025 najdete zde.

 

Do naší mateřské školy přijímáme děti na základě doporučení školského poradenského zařízení: SPC - speciálně pedagogického centra nebo PPP - pedagogicko-psychologické poradny.

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), Vyhláškou č. 27/2016 Sb., O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., O správním řízení.

Kritéria přijímacího řízení:

Podle § 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, rozhoduje o přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

V případě, že je počet uchazečů takový, že v důsledku jejich přijetí by byl překročen nejvyšší povolený počet dětí uvedených ve školském rejstříku, použijí se následující kritéria přijetí v tomto pořadí:

  1. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímáni uchazeči, kteří budou v příslušném školním roce plnit povinnou předškolní docházku.
  2. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá uchazeč, jehož sourozenec se vzdělává v téže mateřské škole.
  3. K předškolnímu vzdělávání se přijímají uchazeči dle věku od nejstaršího k nejmladšímu, a to do naplnění kapacity MŠ.