Škola a ochrana osobních údajů

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45 provádí veškeré zpracovávání osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy. Základním právním předpisem je tzv. Nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation), které představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území Evropské unie. Základním právem naplňujícím zásadu transparentnosti zpracování osobních údajů je právo subjektu údajů (tj. v případě škol žáků, jejich zákonných zástupců; případně dalších fyzických osob, které se školou vstupují do kontaktu) na informace.


Správcem osobních údajů
je Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, příspěvková organizace, IČO 70839352.

V záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů a výkonem práv podle GDPR se na nás můžete obrátit:

 • osobně nebo písemně na adresu školy
 • e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • prostřednictvím datové schránky, ID u65j9aj

Těmito způsoby je možné se na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, je možné vznést námitku proti zpracování, jakož i uplatňovat právo na přenositelnost údajů a dalších práv podle GDPR.
Stejným způsobem se mohou subjekty údajů obracet na školu za účelem odvolání souhlasu se zpracováním těch osobních údajů, k jejichž zpracování byl souhlas subjektu nutný.


Pověřencem naší školy pro ochranu osobních údajů
byl jmenován pan Michal Kosť, tel.: 377 468 212, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


 Zpracovávání osobních údajů

 • nezbytné pro plnění právní povinnosti:
  • údaje nutné např. pro zajištění řádného průběhu přijímacího řízení, vedení dokumentace a evidence, školní matriky, třídních knih, knihy úrazů a záznamů o úrazech aj. 
  • jméno a příjmení, rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li RČ žáku přiděleno),, státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu (popřípadě místo pobytu na území ČR podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li žák na území ČR)
  • údaje o předchozím vzdělávání včetně dosaženého stupně vzdělání, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole
  • vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění žáka, údaje o mimořádném nadání žáka, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školu a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení
  • údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
  • datum ukončení vzdělávání ve škole
 • nezbytné pro účely oprávněných zájmů školy:
  • komunikace se zákonnými zástupci žáků prostřednictvím jejich adresy, e-mailu, telefonu
  • umístění kamerového systému v budově školy, kdy kamery jsou využívány pouze za účelem ochrany bezpečnosti a zdraví žáků a dále ochrany majetku školy
 • nezbytné pro smluvní plnění:
  • smlouvní a provozní agenda školy (nákup učebních pomůcek od fyzických osob aj.)
 • na základě uděleného souhlasu pro jeden či více konkrétních účelů:
  • pořizování fotografických či videozáznamů ze školních či mimoškolních činností (výlety, sportovní a kulturní akce apod.) a jejich prezentace, případně rovněž ve spojení se jménem a příjmením žáka a jeho dosaženého úspěchu v soutěži apod.
  • prezentace prací žáka - výtvarná, rukodělná, slohová práce žáka apod.
  • prezentace výsledků žáků z účasti ve znalostních, sportovních a jiných soutěží apod.
  • * Udělený souhlas je kdykoli možné odvolat. V okamžiku odvolání souhlasu přestaneme osobní údaje zpracovávat: je však nutné vzít na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
  • * Souhlas není nikdo povinen udělit a s neudělením nebo odvoláním souhlasu není spojen žádný negativní důsledek pro dítě/žáka/zákonného zástupce.


 Poskytování osobních údajů

V souladu s příslušnými právními předpisy poskytujeme v některých případech osobní údaje:

 • orgánům veřejné moci, neboť ty jsou, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, oprávněny tyto informace požadovat (MŠMT, Česká školní inspekce či jiné kontrolní orgány, policie, OSPOD aj.)
 • zřizovateli
 • zpracovatelům kteří pro nás zajišťují některé externí služby (školní jídelna, správce počítačové sítě,...)
  • se všemi zpracovateli je v souladu s GDPR uzavřena taková zpracovatelská smlouva, která obsahuje podmínky a záruky dostatečně ochraňující veškeré osobní údaje

V žádném případě sami nepoužíváme ani nepředáváme osobní údaje subjektům, které by je využívaly k jakýmkoli komerčním účelům (nabídka pomůcek, knih apod.).
Žádné údaje nejsou předávány do třetích zemí.


 Získávání osobních údajů

 • přímo od subjektu osobních údajů - např. při přijímacím řízení
 • od jiných subjektů v souladu s příslušnými právními předpisy - např. při přestupu, při komunikaci se školskými poradenskými zařízeními aj.

 
 Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou uloženy po dobu nezbytně nutnou s ohledem na účel jejich zpracovávání a v souladu s Spisovým a skartačním řádem školy.


 Způsob zpracovávání a nakládání s osobními údaji

Údaje jsou zpracovávány jak automatizovaně (počítačové databáze), tak manuálně (listinné dokumenty) a uchovávány v zabezpečených databázích a prostorách.

Škola má vypracovánu směrnici týkající se zpracovávání osobních údajů, všichni zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí. Škola má také tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů, který ve škole provádí nezávislou kontrolní činnost týkající se problematiky ochrany osobních údajů.

 

Dozor v oblasti ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.