Whistleblowing

Vnitřní oznamovací systém

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“). Smyslem ochrany whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznamují protiprávní jednání v souvislosti s prací, je vytvořit takové prostředí, ve kterém se whistlebloweři nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí a přispět tak ochraně veřejného zájmu.

Dne 1. 8. 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“). Ten zapracoval Směrnici v podmínkách České republiky. Upravuje podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany fyzické osobě, která oznámení učinila, jakož i dalším osobám a působnost Ministerstva spravedlnosti ČR.

Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Plzeň, Macháčkova 45, jako orgán povinného subjektu na podkladě Zákona zavedl a provozuje vnitřní oznamovací systém (dále jen "VOS") a plní další úkoly vyplývající ze Zákona.Oznámení podle Zákona je možné podat prostřednictvím VOS, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR (https://oznamovatel.justice.cz), případně uveřejněním za splnění podmínek stanovených Zákonem.

Ředitelka Odborné školy, Základní školy a Mateřské školy, Plzeň, Macháčkova 45 určila příslušné osoby pro přijímání oznámení prostřednictvím VOS a posuzování jejich důvodnosti. Jsou jimi:
Stanislava Lukešová, DiS. a Mgr. Milena Peteříková (dále jen "příslušná osoba").

 Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci VOS svěřeno výlučně příslušné osobě. Příslušná osoba má k dispozici nástroje k zabezpečenému přijímání oznámení (oznámení je možné podat tak, aby se s jeho obsahem mohla seznámit pouze příslušná osoba), a to:

1. Písemně

  • elektronicky prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • v listinné podobě zaslat na adresu:
    • OŠ, ZŠ a MŠ Plzeň, Macháčkova 45, Macháčkova 905/45, Plzeň 318 00
    • obálku zřetelně označit "NEOTEVÍRAT, pouze k rukám příslušné osoby"

2. Ústně

  • telefonicky na telefonním čísle +420 725 548 210
  • osobně - po předchozí telefonické domluvě

 

Podání oznámení jiným než uvedeným způsobem za použití VOS nelze zaručit ochranu totožnosti oznamovatele nebo dalších osob.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. a) Zákona povinný subjekt sděluje, že vylučuje podávání oznámení prostřednictvím VOS pro osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h), nebo i) Zákona.