SPC - Speciálně pedagogické centrum

Naše speciálně pedagogické centrum (školské poradenské zařízení) vzniklo v roce 1994 jako součást OŠ, ZŠ a MŠ Zbůch (nyní OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45). Jeho původní zaměření se vztahovalo na péči o děti s tělesným postižením a s více vadami, až o několik let později (na základě potřeby řešit aktuální otázky vzdělávání osob s postižením) se zaměření rozšířilo na péči o děti s poruchami v oblasti autistického spektra. V současné době jsou našimi klienty děti, žáci a studenti s uvedenými typy postižení v rámci celého Plzeňského kraje.

Poradenské, terapeutické a metodické činnosti v našem SPC zajišťují speciální pedagožky, psycholožky a administrativní pracovnice. V týmu pracuje koordinátorka pro problematiku autismu pro Plzeňský kraj.
Klienty, kterým se věnujeme, jsou děti od nejútlejšího věku až do věku 26 let. V rámci naší péče poskytujeme poradenství také rodičům, pedagogům.

Všechny služby realizujeme ambulantně v prostorách pracoviště SPC v Plzni, ul. Macháčkova 43

 

Služby SPC pro pedagogy

 • Konzultace pro pedagogy vzdělávající žáky s autismem, tělesným postižením a kombinovaným postižením – u žáků, kteří jsou klienti našeho SPC, realizujeme pravidelné konzultační návštěvy ve škole, kde s pedagogy, po předchozím pozorování ve výuce, konzultujeme následná doporučení podpůrných opatření.
 • Konzultace s pedagogy před nástupem dítěte (žáka, studenta) do příslušných typů škol. Konzultace specifik konkrétního jedince a eliminace rizik (obav) ze strany pedagogů.
 • Pomoc při integraci žáků s uvedeným postižením do MŠ, ZŠ, SŠ, metodická a konzultační intervence, konzultace „krizového plánu“ při řešení nestandardních situací, které mohou nastat ve škole.
 • Konzultace a metodické vedení pedagogů ve školách (třídách, odděleních, studijních skupinách) zřízených dle §16 odst.9 školského zákona.
 • Konzultace při zpracování individuálních vzdělávacích plánů žáků
 • Doporučení speciálních pomůcek podle individuálních potřeb žáků.
 • Metodické vedení pedagogických i nepedagogických pracovníků ve školství.
 • Přípravu a zpracování návrhů na zařazení do výchovně vzdělávacího procesu dětí, žáků a studentů.
 • Účast na metodických seminářích pro pedagogy

 

Služby SPC pro rodiče

 • Péče o klienty s poruchou autistického spektra (PAS), tělesným postižením a kombinovaným postižením -  včasná intervence.
 • Poradenská a metodická pomoc rodičům při výchově a péči o dítě s výše uvedeným postižením.
 • Komplexní diagnostika dětí – psychologická a speciálně pedagogická vyšetření.
 • Individuální konzultace pro zákonné zástupce.
 • Krizová intervence.
 • Pomoc při vřazování do různých typů škol žáků s poruchou autistického spektra (PAS), tělesným postižením a kombinovaným postižením, konzultace příslušných vzdělávacích programů.
 • Kariérové poradenství.
 • Individuální nácviky sociálních dovedností.
 • Doporučení, podpora a pomoc při zajištění dalších odborných vyšetření, případně doporučení dalších speciálních pracovišť.
 • Ucelená péče a poradenství – pedagogicko – psychologicko – sociálně právní.
 • Zapůjčování odborné literatury.
 • Zapůjčování speciálních pomůcek.
 • Vyjádření k odkladu povinné školní docházky a k jiným způsobům plnění povinné školní docházky.
 • Zpracování návrhů uzpůsobení podmínek konání přijímacích, závěrečných nebo maturitních zkoušek žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Poradenské, terapeutické a metodické činnosti zajišťují speciální pedagožky, psycholožky a administrativní pracovnice.

Naše služby poskytujeme bezplatně.