Mateřská škola

Naše mateřská škola, jejíž kapacita je 20 dětí (včetně zřizovatelem udělené výjimky), je určena především dětem se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními až do 5. stupně podpory. Vzděláváme u nás děti od 3 až do 6 let a děti s odkladem či dodatečným odkladem školní docházky.

V současné době naše mateřská škola splňuje podmínky pro vzdělávání dětí

  • s autismem
  • s mentálním postižením
  • s více vadami
  • s dalšími speciálními potřebami dle domluvy

 

Máme vypracovaný Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání HRAJEME SI S OBRÁZKY. Tento vzdělávací program vychází z principů metody strukturovaného učení, které jsou nedílnou součástí výchovně vzdělávací činnosti u dětí s poruchami autistického spektra.

Přihlížíme pak také především k individuálním možnostem jednotlivých dětí, proto mají děti v případě potřeby sestaven individuální vzdělávací plán (IVP), podle kterého společně pracujeme. Velmi důležitá je také úzká spolupráce s rodiči/zákonnými zástupci dětí.

 

Po ukončení docházky do naší MŠ může dítě plnit povinnou školní docházku na běžné škole, případně dle doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP) může pokračovat na naší Základní škole či Základní škole speciální.