Přijímací řízení na SŠ pro rok 2023/2024

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NALEZNETE ZDE

 

Ředitelka OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do těchto oborů středního vzdělání:

 • 78-62-C/01 - Praktická škola jednoletá
  • zaměření: manuální dovednosti
  • předpokládaný počet přijatých žáků: 6
 • 78-62-C/02 - Praktická škola dvouletá
  • zaměření: práce v domácnosti
  • předpokládaný počet přijatých žáků: 10 

 

Podání přihlášky:

Zájemce o studium může podat přihlášku na 2 střední školy nebo 2 obory v rámci jedné školy. Přihlášku vydá základní škola, případně je ke stažení na webových stránkách MŠMT.

Přihlášku k přijímacímu řízení musí uchazeč/uchazečka doručit nejpozději do 1. března 2023 - osobně nebo poštou na adresu školy.

 

Doklady potřebné pro zahájení přijímacího řízení:

 1. Vyplněná přihláška včetně potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti* s čitelně vyplněnými kontaktními údaji. Prosíme, vyplňte pečlivě název oboru, adresu, telefonní a e-mailová spojení, podpis žáka i zákonných zástupců, rodné číslo žáka/žákyně, datum narození zákonného zástupce.
 2. Ověřená kopie vysvědčení nebo na přihlášce vyplněné a školou potvrzené známky z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky.
 3. Kopie aktuálního dokumentu školského poradenského zařízení, který potvrzuje, že se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
 4. Doklad o oprávněnosti pobytu cizince dle § 20 odst. 3 Školského zákona.


* dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. nevyžadují příslušné obory stanovení zvláštních zdravotních požadavků, nicméně vzhledem k tomu, že ve studijním oboru se připravují žáci s různými druhy a s různou mírou závažnosti zdravotního postižení, způsobilost žáka ke vzdělávání musí být posouzena registrujícím praktickým lékařem pro děti a dorost ve spolupráci s lékařem příslušné odbornosti podle zdravotního postižení a školským poradenským zařízením. Na základě doporučení posuzujícího lékaře budou stanoveny požadavky na žáka, respektující jeho individuální zdravotní stav, zvláštnosti a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

 

Kritéria přijetí:

 1. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami, které odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu.
 2. Potvrzení o zdravotní způsobilosti - zdravotní stav odpovídající nárokům oboru (respektování a porozumění pokynům, zvládání aktivit mimo budovu školy, exkurze, nákupy v obchodě, práce v kuchyni, s nářadím apod.).
 3. Podání řádně vyplněné přihlášky do 1. 3. 2023.
 4. Splnění 9 let povinné školní docházky k datu zahájení vzdělávání ve střední škole.
 5. Hodnocení žáka a výsledky klasifikace v posledních dvou ročnících plnění povinné školní docházky.
 6. Absolvování přijímacího pohovoru dle § 60 odst. 3 školského zákona v termínu 11. - 27. dubna 2023. Škola kontaktuje zákonné zástupce nejpozději 14 dnů před termínem pohovoru.

  Osnova pohovoru:
  • motivace žáka ke studiu, jeho koníčky, zájmy
  • komunikační a sociální dovednosti, plány na uplatnění po absolvování školy
  • čtenářské dovednosti
  • orientace v prostředí, všeobecný přehled
  • zkouška zručnosti, sebeobsluha


Hodnocení kritérií

1. Hodnocení žáka a výsledky klasifikace v posledních dvou ročnících povinné školní docházky - max. 50 bodů

2. Pohovor a zkouška zručnosti - max. 50 bodů

 

Výsledky přijímacího řízení:

Výsledky přijímacího řízeni budou zveřejněny 28. dubna 2023 na webových stránkách školy a na úřední desce školy v budově Macháčkova 45, která je trvale přístupná. Identifikační čísla, pod kterými budou výsledky uveřejněny, obdrží uchazeči při přijímacím pohovoru.

Rozhodnutí o přijetí je vydáváno po předchozí telefonické domluvě, poštou se zasílají pouze rozhodnutí o nepřijetí.

 

Důležité:

Do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků je přijatý uchazeč povinen doručit naší škole Zápisový lístek, který obdrží od své základní školy v průběhu března. Pokud se ke studiu hlásí žák, který ZŠ absolvoval dříve, vydá mu Zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. Doručením zápisového lístku uchazeč potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v oboru, do kterého byl v naší škole přijat.

Nejpozději v den zahájení studia předloží žák/žákyně vysvědčení z posledního ročníku ZŠ (ve většině případů ze dne 30.6.2023).

Nejpozději v den zahájení studia předloží žák/žákyně doporučení školského poradenského zařízení pro obor, do kterého byl žák přijat, s platností od 1. 9. 2023.

 

V případě dalších dotazů kontaktujte vedoucí učitelku Odborné školy PaedDr. Dagmar Marvánkovou na telefonním čísle 778 428 402 nebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.